Všeobecné podmínky zákaznického věrnostního programu PharmaPoint

s podnázvem Zdraví o krok blíž

(dále také jen „Všeobecné podmínky“)

Provozovatelem zákaznického věrnostního programu PharmaPoint s podnázvem Zdraví o krok blíž, v rámci něhož je zákazníkům virtuální sítě lékáren zahrnutých do programu PharmaPoint vydávána PharmaPoint věrnostní karta, je společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., se sídlem Praha 10, K pérovně 945/7, PSČ: 102 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 275345, IČO: 453 59 326 (dále také jen „Provozovatel“).

Následující Všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti v rámci členství v zákaznickém

věrnostním programu PharmaPoint (dále jen „věrnostní program PharmaPoint“).

I.Kdo se může stát členem věrnostního programu?

1.PharmaPoint věrnostní kartu (dále jen „Věrnostní karta“) může získat svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která o ni požádá prostřednictvím registračního formuláře v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami (dále také jen „Formulář k Věrnostní kartě“) a která má na území České republiky poštovní doručovací adresu a e-mailovou adresu a má přiděleno číslo pojištěnce. Věrnostní karta je zákaznickou kartou, jejímž získáním v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami dochází ke vzniku členství ve věrnostním programu PharmaPoint, v rámci něhož je vyhodnocována nákupní historie zákazníka lékáren PharmaPoint a zákazník lékáren PharmaPoint může čerpat různé výhody. Informace o výhodách věrnostního programu PharmaPoint jsou k dispozici na internetových stránkách vernostniprogram.pharmapoint.cz.

2.Podmínkou pro získání Věrnostní karty je vedle splnění podmínek uvedených v odstavci 1. Tohoto článku těchto Všeobecných podmínek vyplnění Formuláře k Věrnostní kartě na kterékoli lékárně PharmaPoint, jež je zapojena do věrnostního programu PharmaPoint. Přehled lékáren aktuálně zapojených do tohoto věrnostního programu PharmaPoint je uveden na internetových stránkách vernostniprogram.pharmapoint.cz a/nebo na internetových stránkách http://www.pharmapoint.cz/lekarny/. Věrnostní karta je připravena k odběru zpravidla okamžitě po řádném vyplnění a podpisu Formuláře k Věrnostní kartě. O dalších možných formách Formuláře k Věrnostní kartě včetně instrukcí poskytuje Provozovatel informace na internetových stránkách ernostniprogram.pharmapoint.cz. Provozovatel neodpovídá za správnost údajů uvedených žadatelem ve Formuláři k Věrnostní kartě.

3.Podpisem Formuláře k Věrnostní kartě v listinné formě vyslovuje žadatel svůj souhlas s těmito Všeobecnými podmínkami, dále se zpracováním osobních údajů a údajů nutných pro vedení lékového záznamu (viz dále). Získáním Věrnostní karty, tedy jejím osobním převzetím v pobočce sítě lékáren PharmaPoint zapojených do věrnostního programu PharmaPoint nebo jejím doručením žadateli v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami, se žadatel stává plnohodnotným členem věrnostního programu PharmaPoint (dále také jen „Člen věrnostního programu“).

4.Věrnostní karta je předávána žadateli ve formě plastové kartičky.

5.Člen věrnostního programu PharmaPoint získává s Věrnostní kartou přístup ke svému online uživatelskému účtu, který si sám spravuje (dále jen „Osobní účet“). O možnosti první aktivace Osobního účtu bude žadatel informován prostřednictvím e-mailu. Aktivace Osobního účtu není automatická. Více informací pro aktivaci Osobního účtu a podmínky přihlášení do něj jsou uvedeny na vernostniprogram.pharmapoint.cz. Aktivace není možná bez sdělení e-mailu.

6.Přístup do Osobního účtu může podléhat další verifikaci ze strany Provozovatele, tím dochází k ochraně Člena věrnostního programu před zneužitím údajů uvedených v jeho Osobním účtu. Člen věrnostního programu je oprávněn po aktivaci Osobního účtu a kdykoliv během svého členství ve věrnostním programu PharmaPoint přístupové heslo do svého Osobního účtu změnit. Člen věrnostního programu PharmaPoint se zavazuje o změně svých kontaktních údajů informovat Provozovatele, a to na pobočce sítě lékáren PharmaPoint zapojených do věrnostního programu PharmaPoint nebo online v rámci Osobního účtu. Provozovatel nezkoumá správnost údajů poskytnutých Členem věrnostního programu a neodpovídá za ně.

7.Účet rodiny je virtuálním účtem, který vzniká, jakmile se k Členu věrnostního programu připojí byť i jen jedna další osoba (například další majitel Věrnostní karty na jeho žádost ve smyslu odst. 8. tohoto článku a/nebo člen věrnostního programu PharmaPoint ke svému Osobnímu účtu připojí své nezletilé dítě mladší 16-ti let) (dále také jen „Účet rodiny“). Člen věrnostního programu PharmaPoint, k jehož Věrnostní kartě se připojí další osoba, se stává správcem Účtu rodiny (dále jen „Správce účtu“), v rámci něhož mu zůstává zachován jeho Osobní účet. Počet členů v Účtu rodiny není omezen. Osoby mladší 16 let mohou být přidruženy k Osobnímu účtu pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, mají svůj vlastní podúčet u tohoto Člena věrnostního programu PharmaPoint, nezískávají svou vlastní Věrnostní kartu. Osoby mladší 18 let, ale starší 16 let mohou být pouze přidruženy k Osobnímu účtu svého zákonného zástupce, tedy mají svůj vlastní podúčet u tohoto Člena věrnostního programu PharmaPoint, nezískávají svou vlastní Věrnostní kartu.

8.Člen věrnostního programu PharmaPoint může kdykoliv během svého členství ve věrnostním programu PharmaPoint požádat osobně v lékárně PharmaPoint zapojené do věrnostního programu PharmaPoint o zapojení do jednoho Účtu rodiny přímo ve Formuláři k Věrnostní kartě nebo později během trvání svého členství ve věrnostním programu PharmaPoint. Provozovatel zapojí žadatele do jím zvoleného Účtu rodiny (tj. ke zvolenému Správci účtu) nejpozději do 14 dnů ode dne doručení řádně vyplněné žádosti Provozovateli. Zapojením ke zvolenému Správci účtu nebo do Účtu rodiny se z Osobního účtu přidružené osoby stává podúčet Účtu rodiny.

9.Správce účtu je jako jediný oprávněn nahlížet do Účtu rodiny a jeho podúčtů včetně historie nákupů a společného konta bodů, k čemuž dává osoba žádající o zapojení do Účtu rodiny Správci účtu podpisem Formuláře k Věrnostní kartě a akceptací těchto Všeobecných podmínek svůj výslovný souhlas. Ostatní členové Účtu rodiny mohou nahlížet pouze do svého osobního účtu. Totéž platí v případě změny Správce Účtu rodiny dle odst. 11. tohoto článku těchto Všeobecných podmínek. Přístup do Účtu rodiny může podléhat další verifikaci ze strany Provozovatele.

10.Člen Účtu rodiny je oprávněn požádat osobně v lékárně PharmaPoint zapojené do věrnostního programu PharmaPoint o vynětí z Účtu rodiny nebo je oprávněn zaslat svou žádost Provozovateli poštou na adresu jeho sídla nebo naskenovanou e-mailem na adresu pharmapoint@phoenix.cz, a to vždy bez uvedení důvodů. Je-li takovým žadatelem Správce účtu, stává se v pořadí první přidružený Člen věrnostního programu Správcem Účtu rodiny bez možnosti nahlížet do historie již neaktivních členů. Provozovatel je povinen vyhovět žádosti dle tohoto odstavce do 30 pracovních dnů ode dne jejího doručení Provozovateli, který je povinen o vynětí z Účtu rodiny informovat Správce účtu. Vynětím nedochází k zániku členství ve věrnostním programu PharmaPoint, ledaže je požádáno o ukončení členství dle odst. 14. tohoto článku Všeobecných podmínek.

11.Správce účtu je oprávněn požádat osobně v lékárně PharmaPoint zapojené do věrnostního programu PharmaPoint o vynětí jakéhokoliv jiné osoby z Účtu rodiny nebo je oprávněn zaslat svou žádost Provozovateli poštou na adresu jeho sídla nebo naskenovanou e-mailem na adresu pharmapoint@phoenix.cz, a to vždy bez uvedení důvodů. Provozovatel vyhoví žádosti dle tohoto odstavce do 30 pracovních dnů ode dne jejího doručení Provozovateli a je povinen o vynětí z Účtu rodiny informovat Správce účtu. Vynětím nedochází k automatickému zániku členství ve věrnostním programu PharmaPoint.

12.Nabude-li dosud nezletilý člen Účtu rodiny zletilosti, tj. dovršením 18 let věku, zůstává členem Účtu rodiny. Bude-li mít zájem získat svou vlastní Věrnostní kartu, může o ni požádat dle těchto Všeobecných podmínek (viz odst. 1. a 2. tohoto článku). Svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů a se členstvím v programu PharmaPoint je oprávněn kdykoliv odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Provozovatel si po nabytí zletilosti člena Účtu rodiny vyžádá souhlas této osoby se zpracováním osobních údajů, který nahradí předchozí souhlas udělený zákonným zástupcem.

13.Pokud doje ke ztrátě Věrnostní karty, Člen věrnostního programu neprodleně kontaktuje kteroukoliv pobočku lékáren PharmaPoint zapojenou do tohoto věrnostního programu PharmaPoint nebo Provozovatele telefonicky na telefonním čísle +296808111 nebo na tel. Čísle uvedením na vernostniprogram.pharmapoint.cz.

14.Ukončení členství ve věrnostním programu PharmaPoint je možné pouze písemnou formou, a to žádostí doručenou osobně na kteroukoliv pobočku sítě lékáren PharmaPoint zapojenou do věrnostního programu PharmaPoint, případně poštou do sídla Provozovatele nebo naskenovanou e-mailem na adresu pharmapoint@phoenix.cz. Provozovatel vyhoví žádosti dle tohoto odstavce do 30 pracovních dnů ode dne jejího doručení Provozovateli. Pokud není možné Věrnostní kartu vrátit, je nutné uvést důvod (ztráta, zničení). Po zrušení členství ve věrnostním programu PharmaPoint se Osobní účet i Věrnostní karta deaktivují. Členství zaniká automaticky ukončením provozování věrnostního programu PharmaPoint Provozovatelem, o čemž bude Provozovatel informovat veřejnost na svých internetových stránkách vernostniprogram.pharmapoint.cz. K automatickému ukončení členství ve věrnostním programu PharmaPoint rovněž dojde v případě, že Věrnostní karta nebude zákazníkem používána déle jak 1 rok. Zjistí-li Provozovatel, že zákazník porušuje tyto Všeobecné podmínky podstatným způsobem, například zneužívá své členství, je Provozovatel oprávněn zrušit takové osobě její členství v programu s okamžitou účinností, o čemž jej bude informovat. Tím není dotčeno právo Provozovatele uplatňovat právo na náhradu škody (majetkové i nemajetkové újmy), jakož i na vrácení bezdůvodného obohacení v plné výši.

15.Správci účtu nebo jinému členu v Účtu rodiny nenáleží v případě ukončení jeho účasti dle odst. 10. nebo 11. tohoto článku těchto Všeobecných podmínek bez současného ukončení členství dle odst. 14 tohoto článku těchto Všeobecných podmínek body v aktuální výši na jeho Osobním účtu ke dni jeho vynětí. Nárok na body zaniká, tím není dotčeno právo na do té doby poskytnuté slevové poukázky. Body není možné vyplácet v hotovosti. Dojde-li k ukončení členství dle odst. 14. tohoto článku těchto Všeobecných podmínek z jakéhokoliv důvodu, zanikají všechny body nasbírané na Osobním účtu ke dni ukončení členství, tím není dotčeno právo na do té doby poskytnuté slevové poukázky.

II.Jak Věrnostní karta funguje?

1.Při vyzvednutí léků na předpis nebo zakoupení jiných produktů v síti lékáren PharmaPoint zapojených do tohoto věrnostního programu PharmaPoint a současném předložení Věrnostní karty, bude do záznamu v rámci Osobního účtu u daného Majitele Věrnostní karty a tím do Účtu rodiny, pokud vznikl, zanesena informace o všech preparátech a jejich množství (dále jen „Lékový záznam“). Totéž platí v případě osob mladších 16-ti let zapojených do Osobního účtu jejich zákonného zástupce. Současně se provede vyhodnocení případných interakcí, a to s přihlédnutím k již dříve zakoupeným produktům v lékárnách PharmaPoint zapojených do věrnostního programu PharmaPoint, věku a pohlaví. V případě shledání interakce bude personál pobočky sítě lékáren PharmaPoint zapojených do věrnostního programu PharmaPoint neprodleně informovat přítomného držitele Věrnostní karty o rizicích. Obsahem Věrnostního záznamu jsou všechny vyzvednuté a zakoupené přípravky v síti lékáren PharmaPoint zapojených do věrnostního programu PharmaPoint, a to po dobu významnou pro sledování interakcí v souladu s právními předpisy. Majitel Věrnostní karty by si měl však i nadále pečlivě prostudovat příbalové letáky daného produktu (léčivého přípravku) a dbát pokynů svého ošetřujícího lékaře. PharmaPoint lékárna nezkoumá, zda držitel Věrnostní karty je také jejím majitelem, a proto nenese odpovědnost v situaci, kdy Lékový záznam obsahuje produkty pro různé osoby. Za případné zneužití odpovídá plně její majitel. Tato odpovědnost trvá bez časového omezení i v případě ukončení členství, pokud nebyla Věrnostní karta vrácena.

III.Jaké cenové výhody Věrnostní karta přináší?

1.Při každém nákupu volně prodejného sortimentu nebo léků na předpis, které nejsou nijak hrazeny z veřejného zdravotního pojištění v síti lékáren PharmaPoint zapojených do věrnostního programu PharmaPoint, pokud to Provozovatel stanoví, bude při nákupu s Věrnostní kartout automaticky v Osobním účtu zaznamenán kredit ve formě bonusových bodů, a to tak, že se zákazníkovi přičte do Osobního účtu 2 % z hodnoty nákupu (včetně DPH), v případě Účtu rodiny se body načítají na osobní účet Správce účtu. Za připsanou procentní hodnotu náleží stejný počet bodů do Osobního účtu. Je-li Člen věrnostního programu PharmaPoint členem Účtu rodiny, pak se body načítají do Účtu rodiny. Body bude možné sbírat u sortimentu, u něhož je to právními předpisy dovoleno.

2.Více informací o možnosti získání bodů v případě nákupu výše uvedeného sortimentu je k dispozici na internetových stránkách vernostniprogram.pharmapoint.cz, přičemž se použijí pravidla uvedená v těchto Všeobecných podmínkách. V případě nákupu zboží v rámci rezervačního systému na bezlepkové zboží se sleva uplatní až při odběru zboží v lékárně PharmaPoint zapojené do věrnostního programu PharmaPoint.

3.Jednotlivé body automaticky zanikají, nedojde-li k jejich využití v průběhu 12- ti měsíců od jejich připsání do Osobního účtu nebo Účtu rodiny.

4.Neurčí-li Provozovatel jinak, připadá na každý 1 nasbíraný bod sleva v hodnotě 1,- Kč. Nárok na uplatnění slevy platí na další nákup v lékárně PharmaPoint zapojené do věrnostního programu PharmaPoint, a to ode dne propojení Věrnostní karty a Osobního účtu. Propojení provede Provozovatel nejpozději do 1 měsíce ode dne řádného vyplnění Formuláře k Věrnostní kartě zákazníkem. Do té doby bude Člen věrnostního porgramu oprávněn body na Věrnostní kartu pouze sbírat.

5.Body lze uplatnit na pobočkách lékáren PharmaPoint zapojených do tohoto věrnostního programu PharmaPoint k nákupu volně prodejného sortimentu a léků na předpis, které nejsou nijak hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou produktů, u kterých je to nepřípustné právními předpisy), a to však u toho sortimentu, kde to Provozovatel stanoví. Body mají povahu slevy, přičemž je nelze uplatnit za účelem koupě zboží v rámci podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní. Provozovatel body nerozměňuje za peníze.

6.Pokud dojde k nákupu zboží bez Věrnostní karty ve PharmaPoint lékárně zapojené do věrnostního programu PharmaPoint, lze body dočíst i zpětně. Zákazník ponechá v lékárně, v níž nákup provedl, účtenku, která bude při nákupu opatřena jménem a příjmením zákazníka a jeho datem narození nebo jiným údajem za účelem verifikace. Připsání bodů provede přímo Provozovatel, a to nejpozději do 2 měsíců ode dne nákupu. Body z účtenky lze uplatnit dle tohoto odstavce pouze jednou. Body se v takovém případě považují za připsané ke dni provedení nákupu.

7.Aktuální stav bodů v Osobním účtu může majitel Věrnostní karty zjistit i u personálu PharmaPoint lékárny zapojené do tohoto věrnostního programu na vyžádání po předložení Věrnostní karty. Stav bodů je uveden rovněž na účtence z provedeného nákupu zboží na Věrnostní kartu a po přihlášení se do Osobního účtu. Body není možné vyplácet v hotovosti.

IV.Jaké další výhody může Věrnostní karta přinést?

1.Pro další možné akce sledujte internetové stránky vernostniprogram.pharmapoint.cz. Pro Členy věrnostního programu PharmaPoint může Provozovatel průběžně připravovat různé nabídky, díky kterým budou moci čerpat další slevy a různé benefity.

2.Za tímto účelem je Provozovatel oprávněn zasílat Členu věrnostního programu informace obchodního typu, pokud tyto shledá podstatnými nebo zajímavými. Informace lze zasílat poštou, formou SMS nebo na e-mail, pokud jsou tyto údaje uvedené ve Formuláři k Věrnostní kartě nebo v Osobním účtu. Zasílání uvedených obchodních sdělení je umožněno kdykoliv a bezplatně odmítnout e-mailovou zprávou odeslanou na emailovou adresu Provozovatele pharmapoint@phoenix.cz/ v nastavení příslušného Osobního účtu nebo v Účtu rodiny dostupném na webových stránkách vernostniprogram.pharmapoint.cz / osobně na pobočce lékárny PharmaPoint zapojené do věrnostního programu.

V.Jak spravujeme osobní údaje, které nám poskytnete?

1.Spolu s podpisem listinného Formuláře k Věrnostní kartě uděluje žadatel (případně i za své nezletilé děti mladší 16-ti let) výslovný a informovaný souhlas k tomu, aby Provozovatel jako správce osobních údajů a z jeho pověření případně zpracovatelé či příjemci (dopravci nebo poštovní doručovatelé) uvedení na webových stránkách vernostniprogram.pharmapoint.cz zpracovávali všechny osobní údaje uvedené ve Formuláři k Věrnostní kartě, tj. zejména aby je shromažďovali, ukládali, zpřístupňovali, upravovali, třídili, vyhledávali v nich, vymazávali je (likvidovali),  a to vše v souladu s nařízením EU 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalšími platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Pokud žadatel ve Formuláři k Věrnostní kartě zaškrtne políčko, jímž uděluje souhlas pro marketingové účely, uděluje tím souhlas se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele jako správce osobních údajů a případných zpracovatelů. Tento souhlas může žadatel udělit i kdykoliv během členství ve věrnostním programu PharmaPoint. Osobní údaje účastníka věrnostního programu PharmaPoint z registrace a z nákupní historie účastníka v zapojených lékárnách PharmaPoint, včetně jeho citlivých osobních údajů (údaje o zdravotním stavu), jsou zpracovávány za účelem realizace účasti ve věrnostním programu PharmaPoint, v rámci něhož je prováděna kontrola a vyhodnocování interakcí léčiv. Správcem osobních údajů je společnost PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., IČO: 453 59 326. Osobní údaje budou zpracovány pouze pro účely účasti ve věrnostním programu PharmaPoint a pro marketingové účely Provozovatele ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., a to po dobu trvání členství v tomto věrnostním programu PharmaPoint, a v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pak po dobu [10] dní ode dne doručení odvolání uděleného souhlasu Správci nebo ode dne zrušení členství ve věrnostním programu PharmaPoint. V případě zapojení do Účtu rodiny nezletilého dítěte staršího 16-ti let je zapotřebí samostatného souhlasu této osoby dle tohoto odstavce.

2.Souhlas se zpracováním údajů lze kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou poštou na adresu sídla Provozovatele nebo na e-mailovou adresu: pharmapoint@phoenix.cz nebo osobně na pobočce lékárny PharmaPoint zapojené do věrnostního programu PharmaPoint, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Dále lze požadovat korekci a omezené zpracování, výmaz či blokování osobních údajů a jejich likvidaci. Člen věrnostního programu PharmaPoint má právo vznést u správce osobních údajů námitku proti zpracování svých osobních údajů a právo obrátit se v případě domnělého porušení svých práv se stížností proti zpracování na Úřad pro ochranu osobních údajů. Dále má člen věrnostního programu PharmaPoint právo na přenositelnost osobních údajů, právo přístupu ke všem svým osobním údajům a případně i k osobním údajům svých nezletilých dětí mladších 16-ti let zapojených do Účtu rodiny. Informace o těchto osobních údajích mu Provozovatel poskytne kdykoliv na základě písemné žádosti zaslané poštou na adresu sídla Provozovatele nebo na emailovou adresu: pharmapoint@phoenix.cz nebo k osobní žádosti vznesené v lékárně PharmaPoint zapojené do věrnostního programu PharmaPoint. Člen věrnostního programu PharmaPoint je oprávněn uplatnit svá zákonná práva ohledně ochrany svých osobních údajů (popř. osobních údajů svých nezletilých dětí mladších 16-ti let zapojených do Účtu rodiny) u pověřence pro ochranu osobních údajů dostupném na e-mailové adrese: DPO@phoenix.cz a telefonním čísle: 296808111.

3.Při používání Věrnostní karty budou zpracovávány osobní údaje, včetně těch citlivých (údaje o zdravotním stavu) členů věrnostního programu PharmaPoint, a to: údaje z registrace, údaje o nákupní historii v zapojených lékárnách PharmaPoint (včetně údajů o zdravotní pojišťovně, číslu pojištěnce, a údajů z receptů na léčivé přípravky), údaje odvozené z těchto údajů a dále údaje o reakcích členů věrnostního programu PharmaPoint na nabídky, údaje o chování na internetových stránkách vernostniprogram.pharmapoint.cz a na stránkách, kde je umístěna reklama PharmaPoint a údaje odvozené z těchto údajů.

4.Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Provozovatel garantuje bezpečnost poskytnutých dat.

VI.Závěrečná ustanovení

1.Jednotlivé slevy a akce nelze sčítat. Vždy se automaticky poskytne ta nejvýhodnější nabídka. Na poskytnutí slevy ani jiné výhody dle těchto Všeobecných podmínek neexistuje právní nárok a rozhoduje o ní Provozovatel nebo jednotlivá PharmaPoint lékárna dle svého uvážení.

2.Věrnostní kartu mohou získat všichni zákazníci lékáren PharmaPoint zapojených do věrnostního programu PharmaPoint za splnění podmínek v článku I. těchto Všeobecných podmínek.

3.Tyto Všeobecné podmínky jsou platné dnem jejich vydání a účinné ode dne 11.09.2017 Provozovatel si vyhrazuje právo změny těchto Všeobecných podmínek, která bude platná pro všechny stávající i nové Členy věrnostního programu. Změna Všeobecných podmínek se oznamuje na internetových stránkách vernostniprogram.pharmapoint.cz s měsíčním předstihem. Člen věrnostního programu PharmaPoint má právo, po oznámení změny těchto Všeobecných podmínek, svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů odvolat a své členství v programu PharmaPoint v důsledku takové změny ukončit dle čl. I odst. 14. těchto Všeobecných podmínek.

4.Jakékoliv odkazy v reklamních a propagačních materiálech na podmínky Věrnostní karty se považují za odkaz na platné Všeobecné podmínky.

V Praze dne 11.09.2017


Seznam zpracovatelů osobních údajů zákazníků lékáren PharmaPoint zapojených do věrnostního programu k 2. 5. 2024


1 APATYKA servis s.r.o., Sídlo zpracovatele
IČO: 48027821
sídlo: Praha 10, K pérovně 945/7, PSČ 10200
2 CORTEX a.s., Sídlo zpracovatele
IČO: 47125616
Sídlo: U Elektry 974/1c, Vysočany, 190 00 Praha 9
3 Lekstar s.r.o., Lékárna Starochodovská
IČO: 27635279 Starochodovská 684
sídlo: Praha 4 – Chodov, Starochodovská 684, PSČ 14900 149 00 Praha 4
4 Léčebně preventivní zařízení s.r.o., Lékárna U Zámku
IČO: 48363278 Rokycanova 1756
Sídlo: Rokycanova 1756, 356 01 Sokolov 356 01 Sokolov
5 REM, spol.s r.o. Fit Lékárna
IČO: 43965474 Družební 768/2b
Sídlo: Pionýrská 623/2b, 779 00 Olomouc 779 00 Olomouc
6 ELENOR s.r.o. Lékárna u sv. Ludmily
IČO: 24155748 Boleslavská 31/4
Sídlo: Boleslavská 31/4, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
7 Mgr. Štěpánka Trnobranská Lékárna Sedlec
IČO: 49828762 Komenského 303
Sídlo: nám. 7. května 3, 257 91 Sedlec - Prčice 257 91 Sedlec
8 Poliklinika Bory, spol. s r.o. Lékárna Poliklinika Bory
IČO: 49787632 Čechova 44
Sídlo: Čechova 2641/44, 301 00 Plzeň, Jižní Předměstí 301 00 Plzeň
9 Lékárna Adéla Hradecká s.r.o. Lékárna Na Poliklinice
IČO: 06905871 Pulická 99
Sídlo: Pulická 99, 518 01 Dobruška 518 01 Dobruška
10 Mgr. Lucie Vojtášková Lékárna U Zlaté koruny
IČO: 06386148 náměstí Republiky 141/18
Sídlo: Protifašistických bojovníků 8, 392 01 Soběslav 392 01 Soběslav
11 PHARMAFIN s.r.o. Lékárna Sámova
IČO: 29150035 Sámova 220/4
Sídlo: Wattova 141, 109 00 Praha 10 101 00 Praha 10
12 Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o. Nemocniční lékárna
IČO: 00844896 Dělnická 24/1132
Sídlo: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov 736 01 Havířov
13 S-CARE s.r.o. Lékárna U Aesculapa
IČO: 25296256 Krkonošská 227
Sídlo: Husova 4, 513 01 Semily 468 41 Tanvald
14 REM, spol. s r.o. OOVL Fit Lékárny
IČO: 43965474 Olomoucká 69
Sídlo: Pionýrská 623/2b, 779 00 Olomouc 783 66 Hlubočky-Mariánské Údolí
15 Apodema s.r.o. Lékárna Géčko
IČO: 07610581 České Vrbné 2403
Sídlo: České Vrbné 2403, 370 11 České Budějovice 370 11 České Budějovice
16 LÉKÁRNA NA NÁMĚSTÍ BEROUN s.r.o. Lékárna Na náměstí
IČO: 03121798 Husovo nám. 44
Sídlo: Vít. Hálka 949/15, 266 01 Beroun - Město Beroun
17 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Ústavní lékárna Orlová
IČO: 00844853 Masarykova 900
Sídlo: Vydmuchov 399/5, 734 01 Karviná - Ráj Orlová-Lutyně
18 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace Lékárna U nemocnice
IČO: 00844853 Areál nemocnice 399/5
Sídlo:Vydmuchov 399/5, 734 01 Karviná - Ráj Karviná
19 Domov důchodců Dobrá Voda Lékárna Pod Lesem
IČO:00666262 Pod Lesem 1362/16
Sídlo:Pod Lesem 1362/16, 373 16 Dobrá Voda u Č. Budějovic Dobrá Voda u Č. Budějovic
20 VIANTE,s.r.o. Lékárna Vranovice
IČO: 28314972 Náměstíčko 53
Sídlo: Pouzdřanská 659, 691 25, Vranovice Vranovice
21 Filifarma s.r.o. Lékárna MediCentrum Praha
IČO: 6631312 Kloknerova 1245/1
Sídlo: Nad Bahnivkou 231, 251 01, Říčany Praha 4
22 ŠÁRKA PALEČKOVÁ Lékárna Ve Svítkově
IČO: 60132744 Kostnická 899
Sídlo: Kostnická 899, 530 06, Pardubice Pardubice
23 Lipenské lékárny s.r.o. Lékárna U Anděla
IČO: 19384378 Loučovice 290
Sídlo: Frymburk 193, 382 79, Frymburk Loučovice
24 VitalCenter s.r.o. Lékárna Astera
IČO: 01622811 Hornická 209/4
Sídlo: Hornická 209/4, 284 01 Kutná Hora 284 01 Kutná Hora
25 Filipa MEDICA s.r.o. Lékárna Filipa MEDICA s.r.o.
IČO: 49708511 Místecká 454
Sídlo: Lázeňská 184, 507 81 Lázně Bělohrad 199 00 Praha 9-Letňany
26 AVICENUM-PHARMA s.r.o. OOVL Mukařov
IČO: 00198145 Pražská 230
Sídlo: Horčičkova 548/4, 149 00 Praha 4 251 62 Mukařov
27 Lékárny bez hranic s.r.o. Lékárna V Dolních Počernicích
IČO: 08644969 Českobrodská 79
Sídlo: U věže 3027/24, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice 190 12 Praha 9
28 Lékárny bez hranic s.r.o. Lékárna Prosek Point
IČO: 08644969 Prosecká 855/68
Sídlo: U věže 3027/24, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice 190 00 Praha 9
29 Lékárny bez hranic s.r.o. OOVL Loket
IČO: 08644969 Tyršovo náměstí 96/4
Sídlo: U věže 3027/24, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice 357 33 Loket
30 ELENOR s.r.o. Výdejna Libčice
IČO: 24155748 Letecká 302
Sídlo: Boleslavská 31/4, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 252 66 Libčice nad Vltavou
31 Pharmaland s.r.o. Lékárna Prosetice
IČO: 3967883 Plynárenská 280
Plynárenská 280, 415 01 Teplice - Prosetice 415 01 Teplice
32 AVICENUM-PHARMA s.r.o. Lékárna Chýně
IČO: 00198145 Pražská 950
Zvěřinova 3452/1, 130 00 Praha 3, Strašnice 253 03 Chýně
33 Filifarma s.r.o. Lékárna Ondřejov
IČO: 06631312 nám. 9. května 53
Nad Bahnivkou 231, 251 01 Říčany - Pacov 251 65 Ondřejov
34 Filifarma s.r.o. Lékárna
IČO: 06631312 Nám. T. G. Masaryka 33/27
Nad Bahnivkou 231, 251 01 Říčany - Pacov 571 01 Moravská Třebová
35 B-Pharm Corolain Company s.r.o. Lékárna Radost
IČO: 28471024 Trousilova 1031/2
Pod Topolákem 295, 250 70 Postřižín 181 00 Praha 8
36 FilPre Pharm s.r.o. Lékárna U Zlatého slunce
IČO: 17325072 Křižíkova 56
Biskupcova 1762/78, 130 00 Praha 3, Žižkov 186 00 Praha 8
37 LEK - Pharm, s.r.o. Lékárna U Spasitele
IČO: 14068311 Dolní náměstí 51
Dlouhá třída 873/18b, 736 01 Havířov 779 00 Olomouc
38 LG Pharma s.r.o. Lékárna Gajdošova
IČO: 25511157 Gajdošova 54
Gajdošova 2537/54, 615 00 Brno 615 00 Brno
39 Vlašimská lékárna a.s. Lékárna Dolní Kralovice
IČO: 27450007 č.p.8
Lidická 930, 25801 Vlašim 257 68 Dolní Kralovice
40 Lékárna Šlapanice s.r.o. Lékárna Šlapanice
IČO: 10697497 Masarykovo náměstí 1665/8
Králova 279/9, 616 00 Brno-Žabovřesky 664 51 Šlapanice
41 Lékárna Šlapanice s.r.o. OOVL Žebětín
IČO: 10697497 Křivánkovo náměstí 164/16
Králova 279/9, 616 00 Brno-Žabovřesky 641 00 Brno
42 Filifarma s.r.o. OOVL Trnávka
IČO: 06631312 Městečko Trnávka 5
Nad Bahnivkou 231, 251 01 Říčany - Pacov 569 41 Městečko Trnávka
43 Lékárna Senovážné náměstí s.r.o. Lékárna U Muzea
IČO: 01620053 Senovážné náměstí 1616
Senovážné náměstí 1616, 370 01 České Budějovice 6 370 01 České Budějovice
44 NYMEDICOMP s.r.o. Lékárna Plus
IČO: 29270120 Náměstí SNP 1140/32
Náměstí SNP 1140/32, 613 00 Brno - Černá Pole 613 00 Brno
45 LuVitPharm s.r.o. Lékárna U Elišky
IČO: 17981638 Dlouhá třída 873/18b
Dlouhá třída 873/18b, 736 01 Havířov 736 01 Havířov
46 MATER s.r.o. City lékárna Smíchov
IČO: 27238971 Nádražní 9b
Na Bambouzku 799, 155 31 Praha 5 150 00 Praha 5
47 Nemocnice Slaný Nemocniční lékárna
IČO: 00875295 Politických vězňů 576
Politických vězňů 576, 27401 Slaný 274 01 Slaný
48 Lékárna Oliva s.r.o. Lékárna Oliva
IČO: 19600321 Hodonínská 1595/1
č.p 180, 250 83 Zlatá 140 00 Praha 4
49 FARMCARE s.r.o. Lékárna Valdek
IČO: 28260082 Potoční 418/4
Potoční 418/4, 268 01 Hořovice 268 01 Hořovice
50 Lékárna U České koruny s.r.o. Lékárna U České koruny s.r.o.
IČO: 28860951 Nám. K. V. Raise 163
Náměstí K. V. Raise 163, 507 81 Lázně Bělohrad 507 81 Lázně Bělohrad
51 Lékárna U České koruny s.r.o. OOVL - L Lékárna U České koruny
IČO: 28860951 náměstí K. J. Erbena 99
Náměstí K. V. Raise 163, 507 81 Lázně Bělohrad 507 71 Miletín
52 ELENOR s.r.o. Lékárna Tišice
  IČO: 24155748 Ke Křížku 510
Sídlo: Boleslavská 31/4, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tišice - Chrást 250 01
53 Lipenské lékárny s.r.o. Lékárna U Lva
IČO: 19384378 Frymburk 193
Sídlo: Frymburk 193, 382 79, Frymburk Frymburk 382 79
54 Lipenské lékárny s.r.o. OOVL Deštná
IČO: 19384378 náměstí Míru 15
Sídlo: Frymburk 193, 382 79, Frymburk Deštná 378 25